Tìm tài liệu/công văn:

Tên tài liệu/công văn Ngày lưu hành Số lần tải
Chiến lược phát triển 16-20 19/12/17 25
Chien luoc
Chiến lược phát triển 1520 19/12/17 26
Chien luoc
Kế hoạch kê khai, minh bạch tài sản năm 2017 24/11/17 24
Kế hoạch
Kế hoạch ôn tập, kiểm tra học kỳ I 24/11/17 30
Kế hoạch
Kế hoạch kiểm tra dạy thêm, học thêm 25/10/17 31
Kế hoạch
Kế hoạch Đồng Khởi khởi nghiệp gắn với... 16/10/17 40
Kế hoạch
Kế hoạch tổ chức cán bộ năm học 2017-2018 13/10/17 36
Kế hoạch
Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên... 09/10/17 29
Kế hoạch
Kế hoạch học kỳ I năm học 2017-2018 09/10/17 30
Kế hoạch
Kế hoạch chuyên môn năm học 2017-2018 06/10/17 29
Kế hoạch
Kế hoạch năm học 2017-2018 06/10/17 35
Kế hoạch
Kế hoạch thi đua 26/09/17 27
Thi đua
Kế hoạch kiểm tra nội bộ 26/09/17 30
Kiểm tra nội bộ
Giao ước thi đua 26/09/17 30
Thi đua
Kế hoạch thời gian 2017-2018 12/09/17 31
Thời gian